Instruktor techniki jazdy

(wybrane zapisy)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów Dz.U. nr 77 z 2008r poz. 458

Na podstawie art. 115l ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

1. Egzaminowanie instruktorów techniki jazdy

§ 5.
1. Egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, zwanych dalej odpowiednio „egzaminem teoretycznym” i „egzaminem praktycznym”.
2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w której skład wchodzą:

1) przewodniczący komisji,
2) co najmniej dwóch członków komisji,
3) sekretarz komisji.

3. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel wojewody.
4. Członków komisji, z zastrzeżeniem § 23, powołuje się spośród osób wpisanych do ewidencji instruktorów techniki jazdy i posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doskonalenia techniki jazdy.
5. W przypadku prowadzenia wyłącznie egzaminu teoretycznego liczba członków komisji może być ograniczona do jednej osoby.
6. W przypadku osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kategorii B, C, D chcących uzyskać uprawnienia odpowiednio w zakresie B+E, C+E, D+E przeprowadza się wyłącznie egzamin praktyczny.
7. Egzamin praktyczny przeprowadza się dla grup nie większych niż 10 osób.


§ 6.

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

2) posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy w zakresie rodzaju pojazdu objętego szkoleniem,
3) posiadanie uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B,C,D lub pozytywnego wyniku egzaminu w tym zakresie – jeżeli egzamin będzie przeprowadzany odpowiednio w zakresie prawa jazdy
kategorii odpowiednio B+E,C+E,D+E.

2. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
2) kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest  już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
3) kopię ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,
4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Komentarz: Po złożeniu dokumentów osoba szkolona zwraca się z prośbą o przesłanie dokumentów do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy celem odbycia egzaminu. 1) Egzamin teoretyczny – odbywa się w KPUW w 85-950 Bydgoszczy  
ul.Jagiellońska 3,

Po zdanym egzaminie teoretycznym zostaje wyznaczony przez wojewodę egzamin praktyczny w okresie od 2-3 tygodni. 2) Egzamin praktyczny – odbywa się na obiekcie szkoleniowym Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy nr 002C w Toruniu ul.Bielańska 66.

Na egzamin praktyczny kwalifikuje się wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego.

§ 7.
1. Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z:

1) techniki kierowania pojazdem,
2) zasad przeprowadzania doskonalenia techniki jazdy,
3) psychologii,
4) metodyki nauczania,
5) bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przygotowania i wykonania zgodnie z kryteriami zadań z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie
wykonywania tych zadań.

3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku, przy czym od dnia egzaminu teoretycznego zakończonego wynikiem pozytywnym nie może upłynąć okres dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 8.
1. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu pisemnego, który polega na wybraniu i zaznaczeniu znakiem „X” wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w imiennym arkuszu egzaminacyjnym.
2. Test obejmuje pytania pochodzące z katalogu pytań egzaminacyjnych opracowanych i zatwierdzonych przez wojewodę.

§ 9.
1. Egzamin teoretyczny obejmuje 40 pytań o łącznej wartości 90 punktów – w zakresie każdej kategorii prawa jazdy.
2. Każde pytanie egzaminacyjne ma określoną wartość punktową w skali od 1 do 3 punktów i posiada jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi.
3. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów, jeżeli nie udzieli odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne lub udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.
4. Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 30 minut – dla jednej kategorii prawa jazdy.
5. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, jeżeli uzyska co najmniej 80 % możliwych do uzyskania punktów. /tj.72 punkty na 90/

§ 10.
Egzamin praktyczny odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się osoba egzaminowana.

§ 11.
1. Egzamin praktyczny polega na:

1) prawidłowym przygotowaniu i wykonaniu zgodnie z kryteriami zadania nr 1 oraz dwóch wybranych losowo zadań stosowanych w trakcie doskonalenia techniki jazdy /z zadań 2,3,4/,
2) prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia w zakresie w/w zadań.

2. W czasie egzaminu praktycznego jeden z członków komisji ocenia wykonywane zadania /przebywając na zewnątrz pojazdu/, a drugi członek komisji występuje w charakterze osoby szkolonej przez osobę egzaminowaną /przebywa w pojeździe/.
3. Zadania praktyczne wykonuje się według określonej kolejności.

§ 12.
1. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu praktycznego w zakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli:

1) prawidłowo wykona zadania egzaminacyjne oraz
2) właściwie dokona prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia oraz
3) nie spowoduje zagrożenia życia lub mienia w czasie wykonywania zadań.

2. Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu praktycznego w zakresie określonego rodzaju uprawnienia i egzamin ten ulega przerwaniu, jeżeli:

1) dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne lub
2) niewłaściwie dokona prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia lub
3) spowoduje zagrożenie życia lub mienia w czasie wykonywania zadań.

§ 13.
1. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół egzaminu  oraz przekazuje do wojewody w terminie 7 dni od daty zakończenia egzaminu.
2. Do protokołu przewodniczący komisji załącza arkusze odpowiedzi lub odpowiednio wydruki wyników egzaminu teoretycznego.

 

2. Świadectwo instruktora techniki jazdy

§ 16.
1. Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej wojewoda, po otrzymaniu protokołów potwierdzających uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, wpisuje osobę do ewidencji instruktorów techniki jazdy, nadaje jej numer ewidencyjny oraz wydaje jej świadectwo instruktora techniki jazdy.

2. Świadectwo instruktora techniki jazdy jest wydawane na okres wynikający z terminu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy,

3. Wojewoda wydając świadectwo instruktora techniki jazdy, określa w nim kategorie prawa jazdy, w których zakresie instruktor techniki jazdy uzyskał uprawnienia do prowadzenia doskonalenia techniki jazdy.

4. Posiadanie uprawnień do doskonalenia techniki jazdy w zakresie kategorii A, B, B+E, C, C+E, D, D+E uprawnia jednocześnie do prowadzenia doskonalenia techniki jazdy odpowiednio w zakresie kategorii A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E.

§ 17.
Opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi 40 zł.

 

Załącznik nr 3

3. Wzór numeru ewidencyjnego w ewidencji instruktorów techniki jazdy.

 

1. Numer ewidencyjny w ewidencji instruktorów techniki jazdy, o którym mowa w § 16  rozporządzenia, stanowi numer uprawnień instruktora techniki jazdy. Numer nadaje się według następującego wzoru:

"X0001"

w którym:

1) litera X stanowi wyróżnik województwa zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,
2) 4 cyfry stanowią kolejny numer instruktora techniki jazdy; w przypadku nadania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą "0".

np. W0123, C0024 itp.

 

Załącznik nr 6

4. Wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.


 

Poz. Zakres egzaminu Opłata za egzamin (w zł)
teoretyczny praktyczny
1. Kategoria A uprawnień
instruktora techniki jazdy
100 200
2. Kategoria B uprawnień instruktora techniki jazdy 100 250
3. Kategoria C lub D uprawnień instruktora techniki jazdy 100 300
4. Kategoria B+E, C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy - 300

 

Załącznik nr 7

5. Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej sprawdzanej na egzaminie teoretycznym oraz struktura katalogu pytań egzaminacyjnych.

1. Test przeprowadzany w ramach egzaminu teoretycznego składa się z:

1) 20 pytań, po 3 punkty /tj. max. 60pkt./, w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy,
2) 5 pytań, za 1 punkt /tj. max. 5pkt./, w zakresie psychologii,
3) 5 pytań, za 1 punkt /tj. max. 5pkt./, w zakresie metodyki nauczania,
4) 5 pytań, za 2 punkty /tj. max. 10pkt./, w zakresie wybranych zagadnień z techniki kierowania pojazdami,
5) 5 pytań, po 2 punkty /tj. max. 10pkt./, w zakresie zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łącznie max. 90 pkt. Zalicza 80% tj. 72pkt.

2. Pytania przygotowuje się odrębnie dla każdej kategorii prawa jazdy, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć.

3. Katalog pytań, składa się co najmniej z 50 pytań w zakresie:

1) szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy w zakresie kategorii A1, A,
2) szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy w zakresie kategorii B1, B,
3) szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy w zakresie kategorii C1,C,
4) szkolenia teoretycznego i praktycznego osób doskonalących technikę jazdy w zakresie kategorii D1, D,
5) psychologii,
6) metodyki nauczania,
7) wybranych zagadnień z techniki kierowania pojazdami,
8) wybranych zagadnień z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W przypadku testu przeprowadzanego w formie pisemnej komisja egzaminacyjna przygotowuje zestawy pytań egzaminacyjnych na każdy egzamin odrębnie, przy czym dobór pytań do każdego testu odbywa się drogą losową.


Załącznik nr
8

6. Wykaz zadań praktycznych z doskonalenia techniki jazdy dla poszczególnych kategorii prawa jazdy stosowanych na egzaminie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz kryteria ich wykonywania.

1. Każde z ćwiczeń należy wykonać odrębnie z użyciem układu przeciwdziałającego blokowaniu się kół podczas hamowania /ABS/ i bez niego oraz z użyciem układów kontroli trakcji /ASR/ i toru jazdy /ESP/ oraz bez użycia tych układów.

2. Zadania wykonywane w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E muszą być wykonywane pojazdami obciążonymi co najmniej do połowy swojej dopuszczalnej masy całkowitej.

3. Zadania prowadzone przy wykorzystaniu ciągnika siodłowego z naczepą cysterną powinny być przeprowadzone odrębnie dla cysterny wypełnionej do połowy oraz cysterny pełnej. W ćwiczeniu z cysterną wypełnioną do połowy należy uwzględnić nierównomierny rozkład ładunku w cysternie i jego zachowanie się podczas zadań.

Tabela 1

Lp. Zadanie Kategoria uprawnień Kryteria wykonania zadania
1 Prezentacja umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego operowania kołem kierownicy i innymi przyrządami pojazdu oraz właściwego pokonywania zakrętów C, C+E, D, D+E Zadanie polega na powolnej jeździe slalomem pomiędzy pachołkami rozstawionymi w linii prostej dla prędkości nie mniejszej niż 10 km/h, bez potrącania pachołków, przy zachowaniu odpowiedniego toru jazdy pozwalającego na sprawne ominięcie wszystkich pachołków (5 wszystkie kategorie) bez ich potrącenia. Odległość między pachołkami to około dwie długości pojazdu. Warunkiem zaliczenia zadania jest przejechanie slalomu bez potrącenia pachołków i zmieszczenie się w limicie czasu ustalonym przez komisję egzaminacyjną w zależności od warunków pogodowych i wykorzystywanej infrastruktury tech.
2 Hamowanie na płycie poślizgowej w zakręcie C, C+E, D, D+E Zadanie polega na wykonaniu manewru hamowania na płycie poślizgowej przy prędkości nie mniejszej niż 30 km/h dla pozostałych kategorii, przy czym tor jazdy pojazdu jest ustawiony na płycie poślizgowej za pomocą pachołków w formie prostej przechodzącej w łuk (patrz parametry płyty poślizgowej w formie wycinka łuku) na długości co najmniej 50 m, przy czym początkowa faza hamowania pojazdu musi rozpocząć się na prostej części toru jazdy, a zakończyć się na łuku bez potrącenia pachołków. Szerokość pasa ruchu to około 3,5 m. Ćwiczenie może być wykonane na płycie poślizgowej w formie wycinka pierścienia.
3 Umiejętność zademonstrowania zjawiska nadsterowności i podsterowności pojazdu oraz przeciwdziałania powstałemu zjawisku C, C+E, D, D+E 1. Zadanie polega na spowodowaniu podsterowności i opanowaniu auta w tej sytuacji - co najmniej 3-krotne, kolejne, poprawne wykonanie manewru podczas jednego wykonania tej części zad.
2. Zadanie polega na spowodowaniu nadsterowności i opanowaniu auta w tej sytuacji - co najmniej 3-krotne, kolejne, poprawne wykonanie manewru podczas jednego wykonania tej części zad.
Obydwie części zadania są wykonywane na płycie poślizgowej. Samochód nie może się obrócić, zatrzymać i potrącić pachołków ograniczających tor jazdy pojazdu. Tor jazdy wyznacza się za pomocą pachołków na co najmniej połowie długości płyty poślizgowej. Szerokość toru jazdy wynosi około 7 metrów.
4 Jazda szosowa C, C+E, D, D+E Zadanie polega na jeździe torem szkoleniowym przy zastosowaniu co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu do przodu, pokonywaniu zakrętów przy zachowaniu właściwej taktyki i techniki jazdy, hamowaniu z redukcją biegów, zastosowaniu skrętu szosowego kierownicą, zaprezentowaniu umiejętności bezpiecznych torów przejazdu w zależności od występujących zakrętów. W szczególności należy uwzględnić umiejętność odpowiedniego zachowania się osoby egzaminowanej podczas pokonywania łuku na spadku toru szkoleniowego. Niezaliczenie zadania następuje w przypadku doprowadzenia przez osobę egzaminowaną do sytuacji mogącej spowodować opuszczenie toru przez pojazd.
5 Zachowanie przyczepy, naczepy, cysterny w zakręcie C, C+E Zadanie wykonuje się w sposób określony dla jazdy szosowej, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego używania systemów wspomagających bezpieczeństwo jazdy.Tabela 2

Lp. Zadanie Kategoria uprawnień Kryteria wykonania zadania
1 Prezentacja umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego operowania kołem kierownicy i innymi przyrządami pojazdu oraz właściwego pokonywania zakrętów B Zadanie polega na powolnej jeździe slalomem pomiędzy pachołkami rozstawionymi w linii prostej dla prędkości nie mniejszej niż 10 km/h, bez potrącania pachołków, przy zachowaniu odpowiedniego toru jazdy pozwalającego na sprawne ominięcie wszystkich pachołków (10 pachołków) bez ich potrącenia. Odległość między pachołkami to około dwie długości pojazdu. Warunkiem zaliczenia zadania jest przejechanie slalomu bez potrącenia pachołków i zmieszczenie się w limicie czasu ustalonym przez komisję egzaminacyjną w zależności od warunków pogodowych i wykorzystywanej infrastruktury technicznej.

2 Hamowanie na płycie poślizgowej w zakręcie B Zadanie polega na wykonaniu manewru hamowania na płycie poślizgowej przy prędkości nie mniejszej niż 50 km/h, przy czym tor jazdy pojazdu jest ustawiony na płycie poślizgowej za pomocą pachołków w formie prostej przechodzącej w łuk (patrz parametry płyty poślizgowej w formie wycinka łuku) na długości co najmniej 50 m, przy czym początkowa faza hamowania pojazdu musi rozpocząć się na prostej części toru jazdy, a zakończyć się na łuku bez potrącenia pachołków. Szerokość pasa ruchu to około 3,5 m. Ćwiczenie może być wykonane na płycie poślizgowej w formie wycinka pierścienia.

3 Umiejętność zademonstrowania zjawiska nadsterowności i podsterowności pojazdu oraz przeciwdziałania powstałemu zjawisku B 1. Zadanie polega na spowodowaniu podsterowności i opanowaniu auta w tej sytuacji - co najmniej 3-krotne, kolejne, poprawne wykonanie manewru podczas jednego wykonania tej części zadania.
2. Zadanie polega na spowodowaniu nadsterowności i opanowaniu auta w tej sytuacji - co najmniej 3-krotne, kolejne, poprawne wykonanie manewru podczas jednego wykonania tej części zad.
Obydwie części zadania są wykonywane na płycie poślizgowej. Samochód nie może się obrócić, zatrzymać i potrącić pachołków ograniczających tor jazdy pojazdu. Tor jazdy wyznacza się za pomocą pachołków na co najmniej połowie długości płyty poślizgowej. Szerokość toru jazdy wynosi około 7 metrów.

4 Jazda szosowa B Zadanie polega na jeździe torem szkoleniowym przy zastosowaniu co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu do przodu, pokonywaniu zakrętów przy zachowaniu właściwej taktyki i techniki jazdy, hamowaniu z redukcją biegów, zastosowaniu skrętu szosowego kierownicą, zaprezentowaniu umiejętności bezpiecznych torów przejazdu w zależności od występujących zakrętów.
W szczególności należy uwzględnić umiejętność odpowiedniego zachowania się osoby egzaminowanej podczas pokonywania łuku na spadku toru szkoleniowego.
Niezaliczenie zadania następuje w przypadku doprowadzenia przez osobę zdającą do sytuacji mogącej spowodować opuszczenie toru przez pojazd.
5 Jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji i równowagi na motocyklu w trakcie jazdy po nierównym trenie A Zadanie polega na utrzymaniu się na motocyklu w trakcie dwukrotnego przejazdu po torze ziemnym, niespowodowaniu zagrożenia upadkiem z motocykla i zmieszczeniu się w wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną limicie czasu. Komisja egzaminacyjna wyznacza odpowiedni limit czasu, biorąc pod uwagę warunki przeprowadzania egzaminu, długość i trudność toru, rodzaj motocykla i warunki pogodowe.
Do przeprowadzenia egzaminu oprócz infrastruktury podstawowej wymaganej dla ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest wymagany tor ziemny z przeszkodami terenowymi (podjazdy, zjazdy, teren grząski, ciasne zakręty itp.) oraz motocykl typu enduro (jazda terenowa).
6 Prezentacja umiejętności zachowania właściwej pozycji za kierownicą, właściwego posługiwania się przyrządami pojazdu oraz właściwego pokonywania zakrętów A Zadanie polega na powolnej jeździe slalomem pomiędzy pachołkami rozstawionymi w linii prostej dla prędkości nie mniejszej niż 10 km/h, bez potrącania pachołków, przy zachowaniu odpowiedniego toru jazdy pozwalającego na sprawne ominięcie wszystkich pachołków (10 pachołków) bez ich potrącenia. Odległość między pachołkami to około 1,5 długości pojazdu. Warunkiem zaliczenia zadania jest przejechanie slalomu bez potrącenia pachołków i zmieszczenie się w limicie czasu ustalonym przez komisję egzaminacyjną w zależności od warunków pogodowych i wykorzystywanej infrastruktury tech.
7 Hamowanie awaryjne na wprost przy prędkości co najmniej 50 km/h A Wykonanie manewrów nagłego hamowania przy prędkości 50 km/h, przy zachowaniu właściwego toru jazdy i użyciu hamulca przedniego i tylnego jednocześnie.
Podczas wykonywania zadania motocykl powinien się zatrzymać, a osoba egzaminowana nie powinna spowodować swoim zachowaniem zagrożenia przewrócenia się motocykla.
8 Hamowanie awaryjne w zakręcie przy prędkości co najmniej 50 km/h - umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego A Wykonanie manewrów nagłego hamowania przy prędkości 50 km/h, przy zachowaniu właściwego toru jazdy i użyciu hamulca przedniego i tylnego jednocześnie.
Podczas wykonywania zadania motocykl powinien się zatrzymać, a osoba egzaminowana nie spowodować swoim zachowaniem.
9 Jazda szosowa A Zadanie polega na jeździe torem szkoleniowym przy zastosowaniu co najmniej trzech przełożeń skrzyni biegów pojazdu do przodu, pokonywaniu zakrętów przy zachowaniu właściwej taktyki i techniki jazdy, hamowaniu z redukcją biegów, zastosowaniu skrętu szosowego oraz techniki przeciwskrętu, zaprezentowaniu umiejętności zastosowania bezpiecznych torów przejazdu i bezpiecznej pozycji motocyklisty na motocyklu w zależności od występujących zakrętów, stosowaniu odpowiednich przechyłów na krętym odcinku toru, wymijaniu przeszkód na zakręcie.
W szczególności należy uwzględnić umiejętność odpowiedniego zachowania się osoby egzaminowanej podczas pokonywania łuku na spadku toru szkoleniowego.
Niezaliczenie zadania następuje w przypadku doprowadzenia przez osobę zdającą do sytuacji mogącej spowodować opuszczenie toru przez pojazd. 

 

12. Zmiany dla instruktorów techniki jazdy.

Nowe wymagania dla instruktorów techniki jazdy.


Obecnie wystarczy ważna legitymacja instruktora nauki jazdy !!!

Co nastąpi: Art. 117. ustawy „ o kierujących pojazdami” /wchodzi w życie rok po opublikowaniu/

1. Zajęcia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy są przeprowadzane przez instruktora techniki jazdy.

2. Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania  czynności instruktora techniki jazdy,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy,

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

 

Egzaminowanie instruktorów techniki jazdy przejmie Ministerstwo Infrastruktury

Co nastąpi: Art. 119. ustawy „ o kierujących pojazdami” /wchodzi w życie rok po opublikowaniu/

1. Egzamin, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;

2) członkowie komisji - osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doskonalenia techniki jazdy;

3) sekretarz komisji.

3. Komisja przeprowadza egzamin w składzie:

1) przewodniczący komisji;

2) 4 członków komisji;

3) sekretarz komisji.

 

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

1)     Telefonicznie: 668-416-688

2)     Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Jesteś tu:
+